Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Sme školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zaradené v sieti školských zariadení, ktoré je zriadené Krajským školským úradom v Bratislave.

Poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť.

Pre koho sme

Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.
Do pôsobnosti našej starostlivosti patria materské, základné a stredné školy v mestských častiach: Bratislava – Rača, Bratislava – Nové Mesto, Bratislava – Vajnory.

História

Naše zariadenia začalo svoju existenciu v januári 1978 pod názvom Pedagogicko – psychologická poradňa. Neskôr sa názov zmenil na Pedagogicko-psychologickú poradňu s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie. Od septembra 2008 je náš názov Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie.

Legislatíva

Sme školské zariadenie zriadené v zmysle Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráv, Zákona 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Vitajte na našej novej stránke!

Prajeme Vám príjemné prehliadanie.